Công ty phát triển công nghệ IT Express Công ty phát triển công nghệ IT Express cung cấp: thiết kế website, đăng ký tên miền, cho thuê Hosting, Cloud Server, xây dựng phầm mềm, Dịch vụ SEO website, TMĐT 1 giờ Công ty IT Express
9/10 5139 bình chọn
Nutrition facts: 240 calories, 9 grams fat

Hosting

wp05
110,000/tháng
Wordpress Silver Plus
  • Tên miền chính: 0
  • Tên miền phụ: 0
  • Tên miền con: 0
  • Băng thông: 15000
  • Dung lượng: 15000
  • Cập nhật hằng ngày
  • Bảo vệ tấn công DDOS
  • Hổ trợ 24/7/365
ITCP04
110,000/tháng
Linux Silver Plus
  • Tên miền chính: 0
  • Tên miền phụ: 0
  • Tên miền con: 0
  • Băng thông: 15000
  • Dung lượng: 15000
  • Cập nhật hằng ngày
  • Bảo vệ tấn công DDOS
  • Hổ trợ 24/7/365
ITW004
135,000/tháng
Windows Silver Plus
  • Tên miền chính: 3
  • Tên miền phụ: 3
  • Tên miền con: 25
  • Băng thông: 30
  • Dung lượng: 1500
  • Cập nhật hằng ngày
  • Bảo vệ tấn công DDOS
  • Hổ trợ 24/7/365
wp06
145,000/tháng
Wordpress Gold
  • Tên miền chính: 1
  • Tên miền phụ: 1
  • Tên miền con: 1
  • Băng thông: 1
  • Dung lượng: 1
  • Cập nhật hằng ngày
  • Bảo vệ tấn công DDOS
  • Hổ trợ 24/7/365
ITCP05
145,000/tháng
Linux Gold
  • Tên miền chính: 1
  • Tên miền phụ: 1
  • Tên miền con: 1
  • Băng thông: 1
  • Dung lượng: 1
  • Cập nhật hằng ngày
  • Bảo vệ tấn công DDOS
  • Hổ trợ 24/7/365
ITW005
165,000/tháng
Windows Gold
  • Tên miền chính: 4
  • Tên miền phụ: 5
  • Tên miền con: 30
  • Băng thông: 40
  • Dung lượng: 2000
  • Cập nhật hằng ngày
  • Bảo vệ tấn công DDOS
  • Hổ trợ 24/7/365
wp07
200,000/tháng
Wordpress Gold Plus
  • Tên miền chính: 1
  • Tên miền phụ: 1
  • Tên miền con: 1
  • Băng thông: 1
  • Dung lượng: 1
  • Cập nhật hằng ngày
  • Bảo vệ tấn công DDOS
  • Hổ trợ 24/7/365
ITCP06
200,000/tháng
Linux Gold Plus
  • Tên miền chính: 1
  • Tên miền phụ: 1
  • Tên miền con: 1
  • Băng thông: 1
  • Dung lượng: 1
  • Cập nhật hằng ngày
  • Bảo vệ tấn công DDOS
  • Hổ trợ 24/7/365
ITW006
210,000/tháng
Windows Gold Plus
  • Tên miền chính: 5
  • Tên miền phụ: 6
  • Tên miền con: 35
  • Băng thông: 60
  • Dung lượng: 3000
  • Cập nhật hằng ngày
  • Bảo vệ tấn công DDOS
  • Hổ trợ 24/7/365
wp08
250,000/tháng
Wordpress Platinum
  • Tên miền chính: 1
  • Tên miền phụ: 1
  • Tên miền con: 1
  • Băng thông: 1
  • Dung lượng: 1
  • Cập nhật hằng ngày
  • Bảo vệ tấn công DDOS
  • Hổ trợ 24/7/365
ITW007
250,000/tháng
Windows Platinum
  • Tên miền chính: 7
  • Tên miền phụ: 8
  • Tên miền con: 40
  • Băng thông: 80
  • Dung lượng: 4000
  • Cập nhật hằng ngày
  • Bảo vệ tấn công DDOS
  • Hổ trợ 24/7/365
ITCP07
250,000/tháng
Linux Platinum
  • Tên miền chính: 1
  • Tên miền phụ: 1
  • Tên miền con: 1
  • Băng thông: 1
  • Dung lượng: 1
  • Cập nhật hằng ngày
  • Bảo vệ tấn công DDOS
  • Hổ trợ 24/7/365
ITCP01
29,000/tháng
Linux Start
  • Tên miền chính: 0
  • Tên miền phụ: 1
  • Tên miền con: 3
  • Băng thông: 10
  • Dung lượng: 1
  • Cập nhật hằng ngày
  • Bảo vệ tấn công DDOS
  • Hổ trợ 24/7/365
ITCP00
30,000/tháng
Basic
  • Tên miền chính: 1
  • Tên miền phụ: 1
  • Tên miền con: 1
  • Băng thông: 1
  • Dung lượng: 200
  • Cập nhật hằng ngày
  • Bảo vệ tấn công DDOS
  • Hổ trợ 24/7/365
ITW000
39,000/tháng
Windows Basic
  • Tên miền chính: 1
  • Tên miền phụ: 1
  • Tên miền con: 1
  • Băng thông: 1
  • Dung lượng: 200
  • Cập nhật hằng ngày
  • Bảo vệ tấn công DDOS
  • Hổ trợ 24/7/365
ITW009
400,000/tháng
Windows Diamond plus
  • Tên miền chính: 12
  • Tên miền phụ: 12
  • Tên miền con: 100
  • Băng thông: 0
  • Dung lượng: 15000
  • Cập nhật hằng ngày
  • Bảo vệ tấn công DDOS
  • Hổ trợ 24/7/365
ITW008
450,000/tháng
Windows Diamond
  • Tên miền chính: 9
  • Tên miền phụ: 9
  • Tên miền con: 50
  • Băng thông: 100000
  • Dung lượng: 7000
  • Cập nhật hằng ngày
  • Bảo vệ tấn công DDOS
  • Hổ trợ 24/7/365
wp03
50,000/tháng
Wordpress Start Plus
  • Tên miền chính: 1
  • Tên miền phụ: 1
  • Tên miền con: 1
  • Băng thông: 10
  • Dung lượng: 1
  • Cập nhật hằng ngày
  • Bảo vệ tấn công DDOS
  • Hổ trợ 24/7/365
ITCP02
50,000/tháng
Linux Start Plus
  • Tên miền chính: 1
  • Tên miền phụ: 1
  • Tên miền con: 1
  • Băng thông: 10
  • Dung lượng: 1
  • Cập nhật hằng ngày
  • Bảo vệ tấn công DDOS
  • Hổ trợ 24/7/365
ITW002
60,000/tháng
Windows Start plus
  • Tên miền chính: 1
  • Tên miền phụ: 1
  • Tên miền con: 5
  • Băng thông: 10
  • Dung lượng: 500
  • Cập nhật hằng ngày
  • Bảo vệ tấn công DDOS
  • Hổ trợ 24/7/365
wp04
78,000/tháng
Wordpress Silver
  • Tên miền chính: 1
  • Tên miền phụ: 2
  • Tên miền con: 3
  • Băng thông: 15
  • Dung lượng: 1
  • Cập nhật hằng ngày
  • Bảo vệ tấn công DDOS
  • Hổ trợ 24/7/365
ITCP03
78,000/tháng
Linux Silver
  • Tên miền chính: 1
  • Tên miền phụ: 3
  • Tên miền con: 5
  • Băng thông: 15
  • Dung lượng: 1
  • Cập nhật hằng ngày
  • Bảo vệ tấn công DDOS
  • Hổ trợ 24/7/365
ITW003
85,000/tháng
Windows Silver
  • Tên miền chính: 1
  • Tên miền phụ: 1
  • Tên miền con: 15
  • Băng thông: 20
  • Dung lượng: 1000
  • Cập nhật hằng ngày
  • Bảo vệ tấn công DDOS
  • Hổ trợ 24/7/365
Zalo